اجرای طرح ساماندهی تقاطع های شهر یزد

اجرای طرح ساماندهی تقاطع های شهر یزد


اجرای طرح ساماندهی تقاطع های شهر یزد

در راستای ساماندهی تقاطع های سطح شهر اعم از چهارراه ها، میادین و مثلثی ها و... اجرای پروژه ساماندهی تقاطع های شهر یزد، اولویت بندی و ساماندهی مسیرها و تقاطع های سطح شهر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد -  سید علیرضا رسولی با اشاره به اهمیت چهارراه ها، میادین و سایر انواع تقاطع های سطح شهر به عنوان فضاهای مکث و انتظاری که بواسطه نحوه عملکردشان فرصت تعامل بین پیاده، دوچرخه و سواره را ایجاد می کنند، گفت: از آنجا که به دلیل ساخت و سازهای مختلف و نبود ضوابط مشخص و تعریف شده در حوزه منظر در مسیرهای منتهی به تقاطع ها، آسیب های منظری و عملکردی بسیاری مشاهده می شود که نه تنها برای همه اقشار جامعه از جمله معلولین، نابینایان و کم بینایان مناسب نیست بلکه موجب ایجاد آشفتگی بصری و عملکردی در این تقاطع ها شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد افزود: با اجرای این پروژه قرار است تا با شناسایی مسیرها و تقاطع های شهر یزد بر اساس شاخص های تعریف شده، موضوعات دسترس پذیری در تقاطع ها شامل شناسایی نقاط مختل کننده اتصال بین پیاده روها و هم تراز نمودن تغیر کدهای ارتفاعی موجود و نیز موضوع سیما و منظر جداره های آن شامل دیوارها، نماهای مشرف به تقاطع، وضعیت تابلوها، مجسمه ها، المان ها، مبلمان شهری، نورپردازی و ... تحلیل و آسیب شناسی شود.

وی ادامه داد: پس از مرحله شناسایی و با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل های فوق، طراحی معماری و منظر تقاطع ها شامل ایده های کلی اصلاحی سیما و منظر تقاطع با هدف حفظ الگوی طبیعت محور، طراحی دیوارها و نماها بر اساس الگوی موجود، طراحی شبکه معابر و دسترسی های پیاده و دوچرخه و تسهیل روابط فضایی و تعاملی بین این دو، طراحی نورپردازی جداره ها و ... انجام می شود.