پایان عملیات عمرانی پارکینگ خیابان آیت الله کاشانی

پایان عملیات عمرانی پارکینگ خیابان آیت الله کاشانی

پارکینگ بر معبر خیابان آیت الله کاشانی حدفاصل چهار راه فاطمیه تا آتشکده با صرف هزینه ای بالغ بر 600 میلیون ریال به پایان رسید.

 واحد فنی عمرانی شهرداری منطقه دو اقدام به تخریب سنگ جدول های قدیمی و نصب 250 متر سنگ  جدول جدید و مفروش نمودن 350 مترمربع

موزائیک فرش و روکش آسفالت به مساحت 2000 مترمربع و خط کشی مسیر مذکور نموده است تا گامی بلند برای بهبود ترافیک و سهولت رفت و آمد

در خیابان کاشانی برداشته شود.