هُـرم داغ اصـلاح هـندسی در جـهت ایـمنی مـحورهای تـرافیکی حادثه ساز

هُـرم داغ اصـلاح هـندسی در جـهت ایـمنی مـحورهای تـرافیکی حادثه ساز

نظم بخشی به ترافیک و مدیریت آن، سهولت در دسترسی، افزایش ایمنی وسایل نقلیه و عابران پیاده از اهداف اصلاح هندسی می باشد.

  کشفی مدیر منطقه دو شهرداری یاد آور گردید: به منظور ارتقای ایمن سازی معابر و کاهش ترافیک و سهولت تردد وسایل نقلیه و شهروندان، واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به اجرای طرح اصلاح هندسی در خیابان بنافتی زاده نموده است .

وی در ادامه گفت:انجام عملیات اصلاح هندسی به منظور ساماندهی وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه و ارتقاء ایمنی تردد عابران پیاده و تامین رضایت شهروندان صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه، با اصلاح هندسی در معابر شهری،مشکلات ترافیکی رفع و موجبات تردد روان خودروها و تامین ایمنی شهروندان فراهم شود.

وی افزود :اجرای اصلاحات هندسی در نقاط حادثه‌خیز و پرخطر از جمله راهکارهای ارائه شده جهت تحقق اهداف مدیریت ترافیک به ‌شمار می‌رود  

وی خاطر نشان کرد گشودن گره های ترافیکی با انجام اصلاحات هندسی ، توجه به نظم و انضباط، احترام به قانون و رعایت حقوق سایر شهروندان، می تواند بیشترین تأثیر و مؤثرترین نقش را در مدیریت ترافیک داشته باشد.

 شایان ذکر است اصلاح هندسی تقاطع حادثه خیز و خطر ساز در سطح منطقه2 با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد ریال تا پایان سالجاری به اتمام خواهد رسید که از جمله موارد مهم آن می توان به اصلاح هندسی انتهای خیابان بنافتی زاده ، تقاطع سلمان و چمران  اشاره نمود.