منطـقه دو پـیشرو در ارائـه خدمـات شهری

منطـقه دو پـیشرو در ارائـه خدمـات شهری

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری و به نقل از علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه ، مناسبترین و بهترین خدمات به شهروندان در سطح منطقه در حال اجرا می باشد.

 وی در گزارشی که به روابط عمومی منطقه دو شهرداری ارسال نموده است ، میزان حمل زباله های خانگی در سطح منطقه دو را روزانه 70 تن اعلام نمود و خاطر نشان ساخت با اطلاع رسانی به موقع و نیز همکاری شهروندان در اکثر نواحی منطقه با بهبود کیفیت جمع آوری و نیز رفت و روب روزانه در معابر اصلی، شاهد تعامل بهتر بین شهرداری و شهروندان باشیم.    

خاطر نشان می سازد خدمات شهری منطقه با همکاری شرکت خدماتی سبز زیور (پیمانکار منطقه ) آموزش چهره به چهره شهروندی درخصوص داشتن شهری پاکیزه ، زیبا و با نشاط در حال اجرا می باشد.