شهردار

سید ابوالفضل کشفی

مدیر منطقه دو شهرداری یزد / کارشنارس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف
رئیس سازمان
رئیس منطقه
رئیس شورا
تقدیرنامه
تقدیرنامه 1