حفظ حریم شهر در دستـور کار منطقه دو شهرداری

حفظ حریم شهر در دستـور کار منطقه دو شهرداری

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری جلسه ای با حضور شورا و دهیار اکرمیه در دفتر مدیر منطقه دو برگزار گردید.

کشفی مدیر منطقه ضمن خیر مقدم به اعضاء حاضر در جلسه حفظ حریم شهری را از اولویت های منطقه دو عنوان نمود و تأکید کرد با همکاری و تعامل شورای اکرمیه و دهیاری مربوطه و نیز فعالیت گسترده شرکت تعاونی همیاری دهیاری ها نسبت به حفظ زمین های حریم و باغات اطراف شهر احتمام خواهیم ورزید.

در این جلسه مقرر گردید با عنایت به توافق نامه انجام شده بین شهرداری یزد و شرکت تعاونی همیاری دهیاری ها و ضمن بازدید هفتگی و با نظارت مستقیم شهرداری نسبت به پیشگیری ساخت و سازهای غیر مجاز و نیز گسترش فضاهای شهری در مرزهای مشترک اقدامات مؤثری به عمل آید.