تملـک اراضـی میدان ابوذر در نفس های آخر

تملـک اراضـی میدان ابوذر در نفس های آخر

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری و به نقل از محسن دهقان رئیس اداره املاک منطقه آخرین پلاک های در مسیر میدان ابوذر شناسایی ، تشکیل پرونده و در اولویت آزادسازی منطقه دو قرار گرفت.

وی در بازدیدی که به همین منظور توسط کشفی مدیر منطقه و کارشناسان شهرداری از املاک آزادسازی شده در مسیر انجام شده مدیرمنطقه ضمن تشکر از زحمات چندین ساله همکاران واحد املاک و عمران منطقه دو و نیز مساعدتهای ویژه معاونت امور عمرانی و مالی اقتصادی و ریاست اداره املاک در زمانبندی فوری اجرای آزادسازی مسیر و تأمین منابع مالی آن تشکر و قدردانی نمود.

خاطر نشان می سازد منطقه دو تاکنون بیش از 85%آزاد سازی مسیر مذکور را با هزینه ای بالغ بر 120/000/000/000ریال انجام داده است.