بهره برداری از بوستان فخار از طریق مزایده عمومی در حسن آباد با قرارداد مشارکت به بخش خصوصی واگذار می شود

بهره برداری از بوستان فخار از طریق مزایده عمومی در حسن آباد با قرارداد مشارکت به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش روابط عمومی منطقه دوشهرداری یزد برابر درخواست انجام شده مقررات بهره برداری از بوستان فخار واقع در حسن آباد از طریق فراخوان عمومی به بخش خصوصی واگذار می شود.

براساس این گزارش باغ یاد شده به مساحت 13000 متر مربع اخیراً بازسازی و مرمت شده و مکان مناسبی برای استفاده در امور فرهنگی و تفریحی می باشد.