پر کردن گـودهایی که باعث نا امنی شهر می شوند

پر کردن گـودهایی که باعث نا امنی شهر می شوند


پر کردن گـودهایی که باعث نا امنی شهر می شوند

اجرائیات منطقه دو شهرداری به منظور حفظ سلامت و امنیت شهروندان پس از طی مراحل قانونی اقدام به پرکردن گود های  غیر مجاز با رعایت مسائل ایمنی نمود.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری ، علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه افزود : عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه اقدام به رفع خطر و پرنمودن گود غیر مجاز واقع در بلوار امام جعفر صادق (ع)  نمودند.

مزیدی خاطر نشان ساخت: این گودبرداری، اولین مرحله در احداث ساختمان می باشد که بیشترین آسیب های جانی و مالی در همین مراحل  به جهت عدم رعایت اصول ایمنی و عدم اخذ پروانه ساختمانی به ساختمانهای مجاور رخ می دهد. 

 وی ساماندهی گودهای غیر مجاز شهری را یکی از مأموریت مهم و جدی واحد اجرائیات و اجرای احکام مناطق شهرداری دانست .

  شایان ذکر است این برخورد قاطع شهرداری منطقه رضایت شهروندان را بدنبال داشته است.