گـزارش مـهندس نـاظر ، سـاخت و سـاز بـا پـروانه را تعطیل کرد

گـزارش مـهندس نـاظر ، سـاخت و سـاز بـا پـروانه را تعطیل کرد

گزارش فنی مهندس ناظر درخصوص عدم رعایت مفاد پروانه منجر به تعطیلی یک واحد ساخت و ساز آپارتمانی در منطقه 2 گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به نقل از مسعود اهالی معاون شهرسازی و امور زیربنائی با توجه به گزارش پیاپی مهندس ناظر پروژه ساختمانی در منطقه و نظر به درخواست وی ساختمان درحال ساخت با اخطار شهرداری مواجه گردید و با توجه به حساسیت موضوع سریعاً توسط واحد اجرائیات کار تعطیل و پلمپ شد.

وی با بیان این موضوع که داشتن پروانه ساختمان دلیلی بر عدم رعایت مباحث فنی  نمی گردد تأکید نمود با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز و خلاف مفاد پروانه برخورد جدی خواهد شد.