کـلنگ تخریب برساخت و سازهای غیر مجاز با رویکرد رفـع تصرف اراضی دولتی

کـلنگ تخریب برساخت و سازهای غیر مجاز با رویکرد رفـع تصرف اراضی دولتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، یک فقره رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب ساختمان تجاری در میدان امام حسین بر روی اراضی دولتی اجرا گردید.

در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمان و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی، واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه با همکاری نیروی انتظامی اقدام به تخریب یک واحد تجاری واقع در میدان امام حسین(ع) نمود.

مهندس کشفی مدیر منطقه که مستقیماً در اجرای این حکم حضور داشت ضمن تشکر از کلیه عوامل اجرائی مخصوصاً نیروی انتظامی ابراز امیدواری کرد با اجرای احکام تخریب، ساخت و سازهای غیر مجاز روند رو به کاهش خواهد داشت.

وی اضافه کرد: متخلفان ساختمانی و افرادی که بدون داشتن پروانه ساخت اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند انتظار نداشته باشند که مجریان قانون از اجرای قانون چشم پوشی کنندوشهرداری مکلف به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر است ودر صورت رو به رو شدن با چنین پدیده ای آن را تخریب میکند.

شایان ذکر است ساخت و ساز مذکور علاوه بر عدم رعایت آئین نامه 2800 و اصول فنی و شهرسازی در اراضی دولتی (زمین های شهرداری ) ساخته شده بود که با پیگیری منطقه دو شهرداری یزد و صدور رأی کمیسیون ماده صد و اخذ مجوز قضایی بعد از چندین سال رفع تصرف گردید.