چـنگ نـقش هـای مـاندگار برچـهره دیـوارهای شهر

چـنگ نـقش هـای مـاندگار برچـهره دیـوارهای شهر

دیوارهای سطح منطقه که درسالهای گذشته چهره ی نه چندان زیبایی  پیدا کرده بود توسط هنرمندان نقاش در حال رنگ آمیزی است که هدف از این اقدام آراستگی سیمای عمومی شهر و ایجاد نشاط و شادی در شهروندان است.  .

 کشفی مدیر منطقه2 شهرداری در این راستا افزود زیباسازی شهری یکی از مسائل بسیار مهمی است که توجه بیشتر مسئولان و مردم را طلب می کند، چرا که شهروندان با حضور در سطح شهر و مشاهده مناظر زیبا با روحیه ای کاملاً متفاوت می توانند امور روزمره خود را آغاز کنند.

وی با تأکید به اینکه از ابتدای سال جاری بحث زیبا سازی معابر و طراحی آن به سازمان سیما ، منظر و فضای سبز سپرده شده است و تاکنون در ارتباط با درخواست های موردی شهرداری منطقه 2 اقدام اساسی صورت نگرفته ، به ناچار 2 مورد از درخواست های مردمی واقع در ابتدای محله اکبر آباد با سلیقه هنرمندان بومی آماده و اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ،امید دهقانیزاده رئیس فنی عمرانی منطقه یادآور گردید یکی از مهمترین اهداف شهرداری در خصوص نقاشی های دیواری، حفظ فضای پیشین است از این رو تلاش شده تا نقاشی های ماندگارپایدار مانند.

شایان ذکر است این نقاشی های دیواری در ورودی اکبر آباد ، بلوار منتظرقائم، قسمتی از پارک جوان انجام شده است و در آینده ای نزدیک کلیه سطح منطقه انجام خواهد شد.