پیاده رو سازی بلوار شهید منتظرقائم

پیاده رو سازی بلوار شهید منتظرقائم

آقای مهندس محمدعلی رحمت آبادی شهردار منطقه دو یزد اظهار داشت در ادامه پیاده روسازی سطح منطقه عملیات پیاده روسازی بلوار شهید منتظر قائم با اعتبار 1،500،000،000 ریال توسط اداره فنی عمرانی منطقه دو در حال اجرا می باشد. پیشرفت فیزیکی پروژه 70 درصد می باشد که تاکنون در سمت شرق بلوار عملیات اجرائی شامل شفته آهک پخش شن بادامی و مفروش نمودن آن با موزائیک طرح خورشیدی و موزائیک نابینایان به مساحت 2000 مترمربع به پایان رسیده است و قسمت غربی بلوار نیز در دست اقدام می باشد که به زودی به پایان خواهد رسید.