پیاده روسازی بلوارهای علامه جعفری و امام رضا(ع)

پیاده روسازی بلوارهای علامه جعفری و امام رضا(ع)

به گزارش روابط عمومی منطقه دو با اختصاص اعتباری به مبلغ 3/200/000/000 ریال عملیات عمرانی پیاده رو سازی بلوارهای علامه جعفری و امام رضا(ع) آغاز شد.

رئیس واحد فنی عمرانی منطقه اظهار داشت به منظور همسطح سازی پیاده روها و تسهیل در رفت و آمد عابرین پیاده ،عملیات پیاده روسازی بلوار های علامه جعفری و امام رضا (ع)  دردست اقدام می باشد.

از آنجایی که تأمین امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور از معابر یکی از مهم ترین وظایف شهرداری ها محسوب می شود به همین دلیل بازسازی و ساخت پیاده روها از جمله فعالیت های مستمر در دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد به همین منظور منطقه دو شهرداری یزد با استفاده از مصالح استاندارد و مد نظر قرار دادن مسیر مخصوص عبور نابینایان و معلولین اقدام به همسطح سازی پیاده روهای بلوار های علامه جعفری و امام رضا (ع) نموده است.