پاکسازی و ساماندهی ورودی جنوبی شهر یزد توسط منطقه 2

پاکسازی و ساماندهی ورودی جنوبی شهر یزد توسط منطقه 2

عملیات ساماندهی و پاکسازی ورودی جنوبی شهر یزد حد فاصل دوراهی بافق تا میدان شهیدآقابابایی توسط منطقه دو شهرداری یزد آغاز گردید.

ذکی زاده رئیس واحد فنی عمرانی منطقه اظهار داشت در راستای اجرای طرح استقبال از نوروز در منطقه دو شهرداری یزد پاکسازی مسیرمذکور آغاز و درحال انجام می باشد. 

 عملیات ساماندهی فوق شامل نخاله برداری، رفع سد معبر، پاکسازی دوطرف کنار جاده و رفت و روب می باشد .

لازم به ذکر است در همین راستا عملیات حصار کشی زمین های افتاده ، رنگ آمیزی سنگ جدول ها و تیرهای برق، مرمت سنگ جدول خیابانها و... نیز انجام شده و یا در حال انجام می باشد.