پاکبـانان مظهـر اقـتدار و پـاکیزگی شـهر

پاکبـانان مظهـر اقـتدار و پـاکیزگی شـهر

به گزارش روابط عمومی منطقه دوشهرداری مانورعملیات تنظیف شهری در روز جمعه مورخ 96/10/01 درسطح منطقه دوبرگزارگردید.

 به گزارش علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه دوکه خود در این مانور حضور داشت بیش از نه دستگاه پرس،یک دستگاه جارو،یک دستگاه جدول شوی و دو دستگاه رو باز با 150 نفر از زبده ترین نیروهای خدماتی روزانه نظافت و جمع آوری زباله منازل شهری را در طول ساعات شبانه روز انجام می دهند .

در این بازدید که مهندس صالحیان معاونت خدمات شهری شهرداری یزد و مهندس کشفی مدیرمنطقه دو و جمعی ازکارشناسان مرتبط حضور داشتند مهندس صالحیان ضمن تشکر از فعالیتهای قابل تقدیر و خالصانه مدیر و همکاران ایشان در واحدهای مختلف منطقه دو مخصوصاً واحد خدمات شهری ، اجرائیات و عمران منطقه ، پاکبانان را مظهر اقتدار پاکیزگی شهر عنوان نمود و از مدیر عامل و مسئول هماهنگی شرکت خدماتی مربوطه ( پیمانکاری سبز زیور) تقدیر به عمل آورد.