نوسازي

نوسازي

 

نوسازي:

ماده 1 نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمندي هاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پارك ها و پاركينگ ها (توقفگاه ها) و ميدان ها و حفظ و نگهداري پارك ها و باغ هاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداري ها است و شهرداري ها دراجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند.

*********************************************************************************************************************

ماده 10 عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حداكثر تا پايان همان سال به عنوان جايزه منظور و كسر خواهد شد.

تبصره 1 ازعوارض مؤدياني كه ظرف مدت مذكور عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جايزه منظور و كسر خواهد شد.

تبصره 2 ساختمان هاي اساسي كه به جاي ساختمان هاي كهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود به مدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود.

تبصره 3 بهاي اعياني پاركينگ هاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد .