نهضت پاسخگویی در منطقه دو با حضور مهندس مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد

نهضت پاسخگویی در منطقه دو با حضور مهندس مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد

نهضت پاسخگویی در منطقه دو با حضور مهندس مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد