نهضت پاسخگویی

نهضت پاسخگویی

نهضت پاسخگویی در منطقه 2 با حضور دکتر عزیزی شهردار یزد