نـصب الـمان راهـنمای شـهری در راسـتای شـناسایی نـواحی مـختلف مـنطقه 2

نـصب الـمان راهـنمای شـهری در راسـتای شـناسایی نـواحی مـختلف مـنطقه 2

 همزمان با بازسازی سایت اداری منطقه 2 و در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به علت فرسوده  بودن تابلو سر در ورودی شهرداری منطقه 2 این شهرداری اقدام به نصب یک المان راهنمای شهری در ورودی شهرداری نمود.

به گزارش روابط عمومی منطقه 2  ، و به نقل از علی مزیدی معاونت خدمات شهری منطقه، با بیان اینکه این المان ها جهت شناسایی منطقه می باشد ، اظهار کرد: در آینده ای نزدیک مبادی ورودی نواحی سطح منطقه دو، این المان نصب خواهد شد تا شهروندان نسبت به شناسایی منطقه خود مطلع باشند و بدانند جهت انجام کار اداری به کدام شهرداری مراجعه نمایند.

وی با اشاره به اینکه این اقدام برای اولین بار در سطح شهرداریهای مناطق شهر اجرایی شده است، گفت: امیدواریم با نصب این المان‌ها بتوانیم در راهنمایی و آگاهی شهروندان و زیبایی شهر اقدام موثری بعمل آورده باشیم.

 شایان ذکر است این المان ها با تاکید بر شناساندن منطقه2 و همچنین اطلاع از موقعیت جغرافیایی هرمحله، تهیه و نصب شده است.