نـا امـنی برای هنجار شکنان حقوق شهروندی در منطقه دو

نـا امـنی برای هنجار شکنان حقوق شهروندی در منطقه دو

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد اقدام به تخریب یک واحد تجاری در خیابان رهبر نمود.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری برخورد قانونی با هنجارشکنان حقوق شهروندی در سطح منطقه دو آغاز گردید.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات ضمن اعلام این خبر افزود با توجه به بازدید مدیر منطقه از تخلفات غیر مجاز در سطح منطقه دو عوامل اجرائیات و اجرای احکام اقدام به تخریب یک واحد تجاری واقع در خیابان رهبر و با کاربری غیر مرتبط که با سقف شیروانی و خرپای فلزی ساخته شده بود نمود.

مدیر منطقه دو ضمن تشکر از عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه بار دیگر خواستار جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهر شد.

 شایان ذکر است هرگونه ساخت و ساز با سقف شیروانی غیرمجاز می باشد و برابر آئین نامه و ضوابط طرح تفصیلی در نواحی شهری تخلف محسوب می شود.