نام پروژه : مرمت و بهسازي پاركهاي سطح منطقه دو

نام پروژه : مرمت و بهسازي پاركهاي سطح منطقه دو
نام پروژه : مرمت و بهسازي جوي هاي عمومي در سطح منطقه    
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو
پيمانكار :واحد اماني  
مشخصات فني پروژه : خاكبرداري 300 متر مكعب تهيه و نصب لوله سيماني نمره( 40) 450متر   تهيه و نصب لوله سيماني نمره (30) 380 متر   - تهيه و نصب سنگ درپوش 550متر
تاريخ شروع :15/1/1390
تاريخ پايان :25/12/1390
كل هزينه انجام كار: 180.000.000 ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به اعتبار تخصيص يافته و جهت تعريض گذر