نام پروژه : احداث پاركينگ درون محله اي مريم آباد

نام پروژه : احداث پاركينگ درون محله اي مريم آباد
نام پروژه : احداث پاركينگ درون محله اي مريم آباد  
كار فرما : شهرداري منطقه دو 
 پيمانكار :اماني منطقه  
مشخصات فني پروژه : خاكبرداري 250 متر مكعب زيرسازي 600 متر مربع -  
تاريخ شروع :15/2/1390
تاريخ پايان :25/2/1390
كل هزينه انجام كار: 350،000،000ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به بافت منطقه و نياز مبرم به احداث پاركينگ