موافقت اصولي صدورپروانه ساختمان

موافقت اصولي صدورپروانه ساختمان

 

جعفر امين مقدم شهردار منطقه 2 اعلام كرد :

مالكيني كه درخواست اخذ پروانه مسكوني در محدوده اين شهرداري را دارند ، با ارائه درخواست و مدارك مربوطه به شهرداري ، پس از طي مراحل قانوني و پرداخت حقوقات مربوطه صرفاً حقوقات مربوط به شهرداري، حداكثرظرف مدت يك هفته موافقت اصولي صدور پروانه ساختمان رابه نرخ تعرفه عوارض سالجاري دريافت مي نمايند. وي افزود متقاضي موظف است ظرف مدت يك سال بر اساس ضوابط مندرج درمتن موافقت اصولي نسبت به اخذ پروانه اقدام نمايد.بديهي است تا قبل از صدور پروانه ساختماني مالك مي بايست ازهرگونه ساخت و ساز در ملك مربوطه خودداري نمايد متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند.