منـطقه محوری سـرآغاز تحولی جدید در برنامه ریزی شهری

منـطقه محوری سـرآغاز تحولی جدید در برنامه ریزی شهری

اقدام موثر در برنامه ریزی و برگزاری مناقصات و شروع به کار پروژه های عمرانی در زمان پیش بینی شده یکی از اهداف پروژه منطقه محوری خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو جلسه ای با حضور مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و هیئت همراه در دفتر کار مدیر منطقه دو تشکیل و با توجه به ادغام پروژه های عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف شهرداری در تسریع انجام امورات تأکید گردید.

در این جلسه مهندس صفدر پور مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ضمن تشکر از پیگیری های شهرداری منطقه دو ،از مهم ترین پروژه های تعریف شده سازمان را بازپیرائی پارکهای درون محله ای و تکمیل پارک دانشجو و پارک بزرگ شهر دانست و اظهار امیدواری کرد با مدیریت منطقه دو و همکاری تیم فنی سازمان این پروژه در زمان مقرر به بهره برداری برسد /

شایان ذکر است در سال جاری 9/500/000/000ریال قرار است پروژه های نظیر پارک بزرگ شهر ، دانشجو، اکبر آباد مصرف گردد.