منطقه دو دژی محکم در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز

منطقه دو دژی محکم در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز

4 واحد ساختمان مسکونی و تجاری واقع در خیابان کاشانی، بلوار امام جعفر صادق ، بلوار مدرس با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجازدر دست اخطار پلمپ قرار می گیرد.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات در بازدیدی که به همراه اعضاء کمیسیون مسئول انجام شد، اظهار داشت جلسات کمیته ایمنی ساختمان نیز مرتبا برگزار می شود که ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی به ساختمان‌های نا ایمن و پرتردد و پلمپ واحدهای متخلف که علی رغم در اختیار داشتن فرصت به موارد ایمنی ترتیب اثر ندهند؛ در دستور کار این کمیته قرار دارد.

وی خاطر نشان ساخت  ساختمان های پر خطر و نا ایمن این منطقه باید با محوریت کامل منطقه تحت نظارت قرار گیرد

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد 45 مورد ساختمان در سطح منطقه دو به دلیل تخطی از قانون و ناایمن بودن محل کار و بی توجهی به تذکرات مکرر با حکم قضایی پلمپ و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد .