معرفی مدیر منطقه

سید ابوالفضل کشفی

مدیر منطقه / كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف
مدیر منطقه دو شهرداری یزد
مدیر منطقه سه شهرداری
مدیر منطقه یک شهرداری
شهردار مهریز