معرفی شهردار

سید ابوالفضل کشفی

مدیر منطقه 2 / کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف
- انجام امور مربوط به خدمات شهري واهتمام درتامين نيازمنديهاي اهالي از طريق پاكسازي محيط.
- جلوگيري ازهرگونه فعاليتهايي كه مغاير بامقررات شهرداري است.
- انجام اقدامات عمراني درمعابر واحداث اماكن عمومي مورد نياز منطقه ازقبيل رختشويخانه،توالت هاي عمومي، زباله ريزهاي بهداشتي و پاركهاي محلي تا پنج هزار متر مربع ونظاير آن درحد اختيارات مصوب تفويض شده.
- لكه گيري آسفالت معابر محدوده منطقه وتعمير ومرمت پلها، جداول، رفوژها وپياده سازي وديواركشي زمينهاي باير وهمچنين تعمير ساختمانها واماكن عام المنفعه واقع درمحدوده منطقه.
- كوشش درجلب همكاري مردم وشوراهاي محلي وسازمانهاي خدماتي دولتي وخصوصي
- اقدام به صدور پروانه ساختماني وتعميراتي وپايان كار باتوجه به مقررات شهرسازي ودستورالعملهاي صادره.
- نظارت برعمليات ساختماني درمحدوده منطقه باتوجه به مقررات مصوب ودستورالعملهاي شهرسازي.
• تدوين خط مشي و سياست گذاري لازم در امر اجرايي منطقه.
• نظارت و پيگيري در تنظيم بودجه و همچنين وصول درآمدهاي قانوني شهرداري و برنامه اجرايي سالانه.
• نظارت بر ساخت و سازهاي محدوده منطقه باتوجه به قوانين و مقررات مصوب و دستورالعمل هاي صادره از مراجع ذي صلاح.
• پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات پيش بيني شده در قانون شهرداريها در منطقه.
• برنامه ريزي و نظارت بر امور خدمات شهري و زيست محيطي در منطقه.
• برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و نظارت بر كليه امور منطقه.