معرفي پاركهاي منطقه

معرفي پاركهاي منطقه
رديف
نام پارك
مساحت (مترمربع)
رديف
نام پارك
مساحت(متر مربع)
1
بزرگ شهر
300000
18
ارغوان
2500
2
جوان
10000
19
آخوند كرباسي
2000
3
دانشجو
60000
20
مريم آباد
2000
4
هفتم تير
55000
21
پشت مسجد اتابكي
935
5
باغ فخار
11200
22
بهار
1650
6
شهر شادي
30000
23
اويسي
1500
7
وحشي بافقي
30000
24
نعيم آباد
1500
8
طوبي (بانوان)
14000
25
موسي بن جعفر
1500
9
حسن آباد
13000
26
شهيد ابراهيمي
1500
10
زنبق(يعقوبي 1)
7000
27
جوي هرهر
1100
11
اختر(يعقوبي2)
6000
28
خاتمي
5200
12
لاله عباسي (يعقوبي3)
1000
29
روبروي مسجد اتابكي
500
13
عارف(لاله)
3500
30
قدس
500
14
ملافرج ا...
1500
31
كيخسروي
500
15
فرهنگ
800
32
خيابان مقداد كوچه بنفشه
4000
16
پشت ميدان تره بار
800
33
كوچك حسن آباد
850
17
پشت بنياد شهيد
1500
34
پشت بيمارستان گودرز
750