معرفي مسئول عمران

معرفي مسئول عمران

                                                                        لبعيقفعقفعقعفقع

رئيس اداره فني و عمراني منطقه دو                  محمد حاجي رضايي        

كارشناس عمران    

                                                                                                                                   

شرح وظايف :

        *  متره و برآورد قراردادهاي منطقه

        *  پيگيري انجام مناقصات جهت عقد قرارداد

        *  مكاتبه و پيگيري جهت تهيه پروفيل طولي و شيب عرضي كوچه ها

        *  نظارت بر امر آسفالت كوچه هاي منطقه

        * نظارت بر امر خاكبرداري ، مخلوط ريزي و زيرسازي كوچه ها

        *  نظارت بر كار پيمانكاران منطقه

        *  رسيدگي به صورت وضعيت پيمانكاران