معرفي شهردار 1

معرفي شهردار 1

 

 سوابق تحصيلي :
ليسانس زيست شناسي ( دانشگاه فردوسي مشهد)  
فوق ليسانس مديريت شهري (دانشگاه علوم تحقيقات تهران)  
 
 سوابق خدمتي :
 ü   كارشناس حوزه خدمات شهري :    7/5/81 الي 30/10/82
ü مدير عامل سازمان حمل و نقل همگاني اردكان و حومه :  1/11/82 الي 5/4/86  
ü     شهردار احمد آباد : 6/4/86 الي 6/4/88
ü      كارشناس حوزه امور شهري استانداري يزد : 7/4/88 الي 10/11/88
ü      مديرعامل سازمان تاكسيراني : 11/11/88 الي 28/6/90
ü    مدير منطقه 2شهرداري يزد : 29/6/90 تاكنون

    

 جعفر امین مقدم

aminimoghadam@yazd2.ir