معرفي شهردار

معرفي شهردار

                                   

سوابق تحصيلي :

                                                                                                                                           

ü      فوق ليسانس مديريت شهري (دانشگاه علوم تحقيقات تهران)    

                                                                                                          

ü      ليسانس زيست شناسي ( دانشگاه فردوسي مشهد)

 

 

 

سوابق خدمتي :

 

ü      كارشناس حوزه خدمات شهري :    7/5/81 الي 30/10/82

 

ü    مدير عامل سازمان حمل و نقل همگاني اردكان و حومه :  1/11/82 الي 5/4/86

 

ü      شهردار احمد آباد : 6/4/86 الي 6/4/88

 

ü      كارشناس حوزه امور شهري استانداري يزد : 7/4/88 الي 10/11/88

 

ü      مديرعامل سازمان تاكسيراني : 1/11/88 الي 28/6/90

 

ü      مدير منطقه 2شهرداري يزد : 29/6/90 تاكنون