مشاركت منطقه 2 شهرداري دربرنامه راديويي (مسابقه پيامك) با موضوع مديريت شهري

مشاركت منطقه 2 شهرداري دربرنامه راديويي (مسابقه پيامك) با موضوع مديريت شهري

 

شهرداري منطقه 2 طي مراسمي به برندگان مسابقه پيامكي در واحد صداي جمهوري اسلامي مركز يزد با موضوع مديريت شهري جوايزي به رسم يادبود اهدا كرد.