مرمت و بهسازی بوستان خبرنگار آغاز گردید

مرمت و بهسازی بوستان خبرنگار آغاز گردید

با اختصاص اعتباری به میزان 800 میلیون ریال مرمت و بهسازی بوستان خبرنگار آغاز گردید.

مهندس محمدعلی رحمت آبادی شهردار منطقه دو با بیان این مطلب افزود بوستان فخار واقع در بلوار مدرس شهرک بهاران که

اخیراٌ به بوستان خبرنگار تغییر نام داده در زمینی به مساحت 13715 مترمربع و زیربنای 250 مترمربع بصورت خانه باغ می باشد.

مرمت و بهسازی بوستان خبرنگار با تخصیص اعتباری به میزان 800 میلیون ریال در دست اقدام می باشد.

در مرحله اول مرمت نمای بیرونی ساختمان ،تراس و همچنین قسمتی از پیاده رو های محوطه داخل و احیای فضای سبز آن در

دستور کار قرار دارد و تکمیل پروژه عمرانی فوق در مراحل بعدی پس از تامین اعتبار لازم انجام خواهد شد.