مراسم گراميداشت ايام فاطميه درشهرداري منطقه دو برگزارشد

مراسم گراميداشت ايام فاطميه درشهرداري منطقه دو برگزارشد
 

مراسم گراميداشت ايام فاطميه درشهرداري منطقه دو برگزارشد