مدیر منطقه دو شهرداری یزد

سید ابوالفضل کشفی

مدیر منطقه دو شهرداری یزد / کارشنارس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف
1- سوابق تحصیلی: الف :کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ب: کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی زیست محیطی
2-سوابـــــق کـــــــــاری: الف : دولتــــــــــی: 1-مدیر منطقه یک شهرداری یزد 2-مدیر منطقه سه شهرداری یزد 3-مدیر منطقه دو شهرداری یزد 4-شهردار مهریز سالهای 1383 تا 1386 5- کارشناس امور معادن سالهای 1382 تا 1383 6-مدرس پیش دانشگاهی سالهای 1375 تا 1382 7-مدرس مراکز فنی و حرفه ای سالهای 1392 تا کنون ب :خصوصــــــــــــی 2-1 مسئول بخش معدن شرکت تجارت کنعان یزد (وابسته به بنیاد تعاون سپاه) 2-2 مؤسس و مدیر عامل شرکت اعتباری فرهنگیان 2-3 عضو هیأت مدیره و ريیس انجمن مهندسین معدن و زمین شناسی استان یزد عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد عضو فعال سازمان بسیج مهندسین یزد