محوطه سازي و ساماندهي داخل بيمارستان فرخي

محوطه سازي و ساماندهي داخل بيمارستان فرخي
نام پروژه : محوطه سازي و ساماندهي داخل بيمارستان فرخي     
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو
پيمانكار :اماني منطقه
مشخصات فني پروژه : خاكبرداري 250 متر مكعب زيرسازي 1000 متر مربع آسفالت 1400 متر مربع
تاريخ شروع :10/8/1390
تاريخ پايان :25/9/1390
كل هزينه انجام كار: 150.000.000 ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به دستور شهردار محترم و نياز مبرم به محوطه سازي داخل بيمارستان