محمدرضا متولی

رسیدگی و طرح پرونده های تخلف ساختمانی در کمیسیونهای مربوطه

بررسی گزارشات و پرونده های تشکیل شده از سوی مامورین فنی

نظارت برحسن اجرای کار جهت صدور پروانه های ساختمانی – عدم خلافی – تمدیدی و پایانکار و گواهی بانکی و غیره

صدور گواهی انتقال ، پاسخ به استعلامات ادارات

بررسی و اقدام در خصوص طرح جامع و طرح تفصیلی شهر

اقدام در کنترل امور مهندسین ناظر و تصدیق امضاء مالک و مهندسین ناظر دفاتر