لوله گذاری جوی آب خیابان فروردین

لوله گذاری جوی آب خیابان فروردین

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد با توجه به درخواست های مردمی و ابراز نارضایتی ساکنین از آبگرفتگی های متعدد خیابان فروردین واقع در بلوار مدرس و نفوذ رطوبت به ساختمانهای همجوار به علت روباز بودن جوی آب ، منطقه دو شهرداری عملیات عمرانی لوله گذاری جوی آب خیابان مذکور را آغاز نمود.  

لازم به ذکر است عملیات مذکور شامل تخریب بتن کف جوی، اجرای لوله پولیکای استاندارد به قطر 400 میلیمتر و بتن ریزی روی لوله در مسیری به طول 500 متر اجرا می شود.