لوله گذاری جوی آب ابتدای خیابان فروردین

لوله گذاری جوی آب ابتدای خیابان فروردین

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد با توجه به درخواست های مردمی و ابراز نارضایتی ساکنین از آبگرفتگی های متعدد ابتدای خیابان فروردین واقع در بلوار مدرس و نفوذ رطوبت به ساختمانهای همجوار پس از کارشناسی محل و بررسی های لازم، از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو لوله گذاری خیابان مذکور انجام شد.

لازم به ذکر است عملیات مذکور شامل تخریب بتن کف جوی، اجرای لوله پولیکای استاندارد به قطر 400 میلیمتر و بتن ریزی روی لوله در مسیری به طول 300 مترو با هزینه ای بالغ بر 700/000/000 ریال  اجرا شده است.