لكه گيري و مرمت آسفالت در سطح منطقه

لكه گيري و مرمت آسفالت در سطح منطقه
نام پروژه : لكه گيري و مرمت آسفالت در سطح منطقه    
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو
پيمانكار : واحد اماني منطقه  
مشخصات فني پروژه : اجراي 21500متر مربع لكه گيري آسفالت در معابرسطح منطقه دو   
تاريخ شروع :15/1/1390
تاريخ پايان :25/12/1390
كل هزينه انجام كار: 500.000.000 ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به قدمت معابر و نياز مبرم به لكه گيري آسفالت - جلوگيري از تخريب كلي آسفالت و حوادث و خطرات احتمالي