فـرش قـرمز زیـر پـای سرمایه گذاران وقف

فـرش قـرمز زیـر پـای سرمایه گذاران وقف

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری،جلسه ای با مسئولین بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان یزد در جهت تسهیل امور سرمایه گذاری موقوفات در دفتر کار مدیر منطقه دو تشکیل شد.

کشفی مدیر منطقه ضمن خیر مقدم به اعضاء حاضر توجه ویژه به موقوفات و جلب نظر واقف را از جمله امورات شرعی و اخلاقی دانست و اعلام آمادگی نمود با عنایت به جلسه ای که در ماه گذشته در همین خصوص توسط بنیاد توسعه و عمران موقوفات  برگزار گردیده بود و توصیه دکتر جمالی نژاد شهردار محترم یزد فرش قرمز برای سرمایه گذارن موقوفات پهن گردیده است و مدیر منطقه آمادگی کامل خود را در این زمنیه اعلام می نماید در ادامه جلسه هر یک از حاضرین به بیان دیدگاههای خود پرداخته و مقرر گردید تمامی واحدهای شهرداری منطقه دو در این خصوص همکاری لازم را در جهت اجرای پروژه های عمرانی مطرح شده داشته باشند