فعالیتهای شبانه روزی خدمات شهری منطقه2

فعالیتهای شبانه روزی خدمات شهری منطقه2

فعالیتهای شبانه روزی خدمات شهری منطقه2 در راستای آبگرفتگی معابر