فرایند نظارت بر ساخت و سازهای شهری در گرو تعامل بین بخشی نهادهای مرتبط

فرایند نظارت بر ساخت و سازهای شهری در گرو تعامل بین بخشی نهادهای مرتبط

در راستای نظارت بر ساخت و سازهای شهری سازمان نظام مهندسی همراه شهرداری خواهد بود

در جلسه ای که با حضور رئیس و کارشناسان سازمان نظام مهندسی در منطقه2 تشکیل گردیدکشفی مدیر منطقه 2 ضمن خیر مقدم به حاضرین  توسعه ناهمگون ساخت و ساز در سطح منطقه را  موجب گسترش تخلفات ساختمانی در شهر دانست و نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات را ضروری تر از گذشته ارزیابی نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2: دکتر سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه تعامل نظام مهندسی و شهرداری یک امر ضروری است عنوان کرد: جلسات منظم ماهانه جهت برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق مواردی مانند چگونگی اجرایی نمودن موضوع سازندگان دارای صلاحیت در حوزه ساخت و ساز شهری، تفکیک آپارتمان ها و نقشه های «چون ساخت» و در قالب یک کارگروه مشترک با حضور عوامل اصلی در حوزه ساخت و ساز در دستور کار قرار گیرد.

  وی ضمن تاکيد بر لزوم شناخت دغدغه ها و چالش هاي موجود در توسعه شهر و همچنين طراحي و ايده پردازي براي تحقق آرمان هاي ايراني- اسلامي اظهار کرد: براي حفظ کالبد شهر یزد و غنا بخشيدن به آن مي بايست جايگاه شهرسازي و شهرسازان به طور مشخص در اولويت سازمان هاي دخيل در امور شهري قرار گيرد.