عملیات عمرانی اصلاح هندسی میدان شهدای یعقوبی

عملیات عمرانی اصلاح هندسی میدان شهدای یعقوبی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد کار اصلاح هندسی میدان شهدای یعقوبی با تخصیص اعتباری بالغ بر600/000/000 ریال از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد به اتمام رسید.

عملیات عمرانی مذکور شامل تخریب سنگ جدول، آسفالت ، خاکبرداری، فرش کف ، جدولگذاری با مصالح استاندارد با هدف کاهش تصادفات ، افزایش ایمنی خودروها و روان سازی ترافیک می باشد.