عملیات زیبا سازی در سطح شهر

عملیات زیبا سازی در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی در قالب طرح زیبا سازی شهر از محل اعتبارات سال جاری منطقه دو شهرداری با صرف هزینه ای بالغ بر 1/600/000/000ریال آغاز گردید.

عملیات رنگ آمیزی سنگ جدول مسیرهایی از جمله بلوار منتظرقائم ، بلوار خاتم ، خیابان خیام و همچنین اصلاح هندسی های انجام شده در سطح منطقه و مسیرهایی که به تازگی سنگ جدول آنها تعویض شده با هدف زیبا سازی شهر انجام خواهد شد.