عملیات حصارکشی در سطح منطقه دو

عملیات حصارکشی در سطح منطقه دو

عملیات عمرانی حصار کشی زمین های رها شده با اعتباری بالغ بر1،100،000،000ریال آغاز گردیده است.

 براساس ماده 110 قانون شهرداری ها ، زمین یا بناهای مخروبه در محدوده شهری که منافی با پاکی و زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد ، 2ماه پس از اخطار و امتناع مالک، شهرداری می تواند با ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن در زمینه زیبایی و پاکیزگی شهرهر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه ی 10درصد از مالکین و یا متولی آن دریافت نماید.

براین اساس حصار کشی زمین های رها شده در محدوده منطقه دو با اعتباری بالغ بر 1،100،000،000ریال در حال انجام می باشد .