عمليات پياده روسازي بخش عمده ای از خيابان های كاشاني ، چمران و همچنين خيابان خرمشهر به پايان رسيد.

عمليات پياده روسازي بخش عمده ای از خيابان های كاشاني ، چمران و همچنين خيابان خرمشهر به پايان رسيد.

در ادامه عمليات پياده رو سازي سطح شهر و در جهت همسطح سازي پياده روها و  تسهيل در رفت و آمد عابرین پیاده، واحد فنی عمرانی  منطقه دو شهرداری یزد اقدام به تخريب و بارگيري آسفالت و موزائيكهای فرسوده و مفروش نمودن پياده رو ها با موزائيك استاندارد  نموده است.

عملياتي عمراني مذكور در محدوده  خيابان كاشاني ، روبروي پارك هفتم تير و  حد فاصل سه راه مسكن تا بلوار امام جعفر صادق(ع) و  سه راه مسكن به سمت سه راه هراتي و همچنین در خیابان چمران، روبروي اداره آموزش و پرورش ناحیه دو  و بخش عمده ای از خيابان خرمشهر به مساحت 4500 متر مربع و با هزينه اي بالغ بر 1.800.000.000 ريال اجرا گرديده است. گفتنی است در اجرای عملیات پیاده رو سازی این خیابانها سهولت رفت و آمد معلولین نیز در نظر گرفته شده وبا توجه به استفاده از موزائیک زرد برجسته به صورت یک نوار مستقیم در پیاده رو ، عبور عابرین نابینا نیز با سهولت انجام خواهد گرفت .