طـرح هـمیار خـدمات شـهری در آسـتانه رویـشی دوبـاره

طـرح هـمیار خـدمات شـهری در آسـتانه رویـشی دوبـاره

طرح همیار خدمات شهری به کمک مدیریت شهری می آید.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری در این راستا گفت: این طرح مسئولان شهرداری را در انجام هر چه بهتر وظایف و ارائه خدمات به شهروندان یاری می کند.

وی خاطر نشان ساخت همیاران شهر باید در راستای کمک به شهرداری با وظایف خود به خوبی آشنا شوند و آموخته های خود را به خانواده ها و دوستان انتقال دهند و اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد حضور شهرداران مدرسه در مسئولیتهای مختلفی باشیم .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو "علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه" طرح همیار خدمات شهری را یکی از ارزشمندترین اقدامات شهرداری منطقه 2 دانست و افزود: آموزش شهروندی در 12 مدرسه پایلوت منطقه دو و تعداد 5 هزار نفر دانش آموز را تحت پوشش قرار      می دهد که  اقدامی مناسب و قابل تقدیر است.

 شایان ذکر است طرح همیار خدمات شهری با رویکرد جدید کاهش زباله و تفکیک زباله از مبدأ وآشنائی خانواده ها با فعالیت های روزانه شهرداری و با همکاری صمیمانه اداره « آموزش و پرورش استان» و مخصوصاً آموزش و پرورش ناحیه 2 در مدرسه منتخب به صورت پایلوت در حال اجرا می باشد.