شهرداری منطقه دو ساعت کار خودرا افزایش داد

شهرداری منطقه دو ساعت کار خودرا افزایش داد
 شهردار منطقه دو مهندس جعفر امین مقدم اعلام کرد: به منظور رسیدگی بیشتر به امور شهروندان در روزهای پایانی سال همچنین تأمین رفاه آنها ساعت کار شهرداری این منطقه از تاریخ 15/11/91تا پایان سال افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مهندس امین مقدم گفت: مجموعه شهرداری در اواخر سال با افزایش حجم کار و مراجعه شهروندان مواجه می شود. در همین راستا به منظور تکریم ارباب رجوع و تسریع در امور جاری که کاهش مراجعه حضوری و مکرر شهروندان را به دنبال خواهد داشت، کلیه واحد های منطقه در طول هفته تا ساعت 17 عصربه صورت یکسره به شهروندان خدمات ارائه می کند.
وی ضمن اشاره به ارائه تخفیف 10 درصدی به پرداخت کنندگان عوارض گفت: شهروندانی که تا پایان سال 1391 عوارض خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت می کنند مشمول تخفیف 10 درصدی می شوند که با توجه به این موضوع، جهت پاسخگویی بیشتر به مراجعان، کارشناسان واحدهای فنی و درآمد و نوسازی در طول ایام هفته تا ساعت 17 در محل کار خود حضور خواهند داشت. بنابراین از عزیزانی که قصد بهره مندی از تخفیف ویژه پرداخت عوارض نقدی را دارند دعوت می شود در مهلت تعیین شده به شهرداری این منطقه (ابتدای بلوار بسیج ازطرف چهارراه فاطمیه) مراجعه و از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده نمایند.